Opći uvjeti organizacije putovanja

Općim uvjetima Obzor putovanja d.o.o. uređuje osnove poslovnih odnosa između Obzora i klijenata kojima trajno ili povremeno pruža usluge. Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnici Obzor putovanja na adresi Nikole Tesle 5, Zagreb te na internetskim stranicama.

 1. PRIJAVE
 2. SADRŽAJ ARANŽMANA
 3. UPLATE
 4. CIJENE
 5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
 6. PROMJENA ARANŽMANA
 7. PRAVO NA OTKAZ ARANŽMANA
 8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
 9. OBVEZE PUTNIKA
 10. OBVEZE OBZOR PUTOVANJA
 11. PRTLJAGA
 12. PUTNO OSIGURANJE
 13. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PUTNIKA
 14. INFORMACIJE
 15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
 16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
 17. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
 18. NADLEŽNOST SUDA
 19. OPĆI UVJETI

1. PRIJAVE
Za putovanje se može prijaviti do popunjenja raspoloživog broja mjesta. Kod prijave ispunjava se prijavni dokument (prijavnica, ili ugovor) koji sadržava osnovne podatke o putniku i osnovne podatke o aranžmanu. Prilikom prijave putnik mora dati sve podatke i dokumente koji su potrebni za određeni aranžman. Uplatom akontacije i potpisivanjem prijavnog dokumenta, između putnika i OBZOR PUTOVANJA zaključen je ugovor čije odredbe od tog trenutka obvezuju ugovorne strane. Sve što je objavljeno u aranžmanu za koji je načinjen i potpisan prijavni dokument, za OBZOR PUTOVANJA i putnika pravna je obveza i sastavni dio zaključenog ugovora. Ugovor se potpisuje u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava putnik a drugi OBZOR PUTOVANJA.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijena aranžmana, po pravilu, uključuje (osim ako u aranžmanu nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ako je u aranžmanu posebno navedeno, cijena aranžmana može uključivati i druge usluge (npr. putničke pristojbe stranih zračnih luka, troškove stručnoga i mjesnog vođenja, fakultativne izlete, ulaznice za objekte koji se posjećuju).
Posebne usluge koje putnik zahtijeva (posebna prehrana, poseban smještaj i sl.) nisu uključene u cijenu aranžmana te ih putnik prilikom prijave mora zatražiti. Prijavni dokument obvezuje OBZOR PUTOVANJA na izvršenje svih usluga navedenih u aranžmanu, i to u opsegu i sadržaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju iznimnih okolnosti – više sile. Izvršenje posebnih usluga, koje putnik zahtijeva, OBZOR PUTOVANJA će preuzimati ovisno o mogućnosti njihova izvršenja; te će ih usluge obvezivati jedino ako su se u ugovoru izričito obvezala na njihovo izvršenje.

3. UPLATE
Cijene su aranžmana izražene u kunama. Prilikom potpisa prijavnog dokumenta putnik mora uplatiti akontaciju od 25 posto cijene aranžmana, te se smatra da je time putnikova rezervacija potvrđena. Preostali dio do pune cijene aranžmana, kao i cijenu posebnih usluga koje nisu uračunate u cijenu aranžmana, putnik će podmiriti najmanje 14 dana prije početka putovanja. Kod prijave u roku kraćem od 14 dana, uplaćuje se 100 posto iznosa. Navedeni će se način plaćanja primjenjivati u svim slučajevima osim ako u aranžmanu (čiji će sadržaj biti putniku poznat prije potpisa prijavnog dokumenta) nije navedeno drukčije plaćanje.

4. CIJENE
Kalkulacije su rađene na bazi usluga i odnosa valuta na dan koji je naveden u programu. OBZOR PUTOVANJA pridržavaju pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena usluga, ili promjene BSR tečaja valuta za više od 3 posto u odnosu na tečaj na dan naveden u programu. Ako povećanje ugovorene cijene prijeđe 10 posto, putnik ima pravo raskinuti ugovor, bez obveze nadoknade nastale štete, kao i na povrat novca koji je uplaćen OBZOR PUTOVANJIMA. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke OBZOR PUTOVANJA na određeni dan. OBZOR PUTOVANJA putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute za više od 3%. OBZOR PUTOVANJA zadržava pravo povećanja ugovorene cijene aranžmana ako je nakon sklapanja ugovora došlo do povećanja kalkulativnih elemenata aranžmana, odnosno do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva i cestarine, smještaja, prehrane i dr. ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.), koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se razmjerno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena, odnosno cijena paket aranžmana povećava se razmjerno povećanju cijene svake pojedine usluge (kalkulativnog elementa) te njezinom udjelu u formiranju ukupne cijene Paket aranžmana. U slučaju da povećanje ukupne cijene iznosi više od 10%, Ugovaratelj putovanja ima pravo raskinuti Ugovor, uz pravo na povrat plaćene cijene, bez obveze nadoknade štete OBZORU PUTOVANJA, pod uvjetom da je o raskidu Ugovora pisanim putem obavijestio OBZOR PUTOVANJA najkasnije u roku tri (3) radna dana od primitka pisane obavijesti o povećanju cijene većem od 10%. Ne otkaže li putovanje u navedenom roku, smatra se da je Ugovaratelj putovanja suglasan i da je prihvatio promjenu odnosno povećanje cijene. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati. OBZOR PUTOVANJA ne odgovara za tiskarske i druge pogreške u ponudi glede informacija o cijenama, sadržaju i opisu paket aranžmana. U slučaju očitih tiskarskih i drugih pogrešaka valjana je ona informacija o cijenama, sadržaju i opisu paket aranžmana koju naknadno kao ispravnu naznači OBZOR PUTOVANJA.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Hoteli i ostali objekti u aranžmanu označeni su kategorijom prema uzancama pojedine zemlje ili regije. Nije li putnik zatražio ugovaranje sobe s nekim posebnim obilježjima (komfor, određeni kat i sl.), prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za izdavanje u naznačenom objektu. OBZOR PUTOVANJA ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu reklamaciju koja nije u skladu s opisom usluga u ugovorenom aranžmanu.

6. PROMJENA ARANŽMANA
OBZOR PUTOVANJA zadržavaju pravo prom­jene aranžmana ako su nastale izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili otkloniti (vidi točku 2). U tom će slučaju OBZOR PUTOVANJA nastojati izvršiti ugovorene usluge u skladu s mogućnostima u danoj situaciji. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo objektom iste ili više kategorije na teret OBZOR PUTOVANJA, u istome mjestu.
OBZOR PUTOVANJA zadržavaju pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promjena reda letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije koje su izvan utjecaja OBZOR PUTOVANJA), i to bez isplate odštete te u skladu s važećim propisima u međunarodnom prometu. Ako se aranžman bitno izmijeni bez opravdanog razloga, OBZOR PUTOVANJA putniku će vratiti sav iznos primljenog novca, uz uvjet da putnik odustane od putovanja prije njegova početka. Ako se aranžman bitno promijeni u tijeku realizacije, putnik snosi troškove realiziranih usluga do trenutka odustajanja.

7. PRAVO NA OTKAZ ARANŽMANA
OBZOR PUTOVANJA imaju pravo otkazati aranžman, potpuno ili djelomično, ako prije ili tijekom realizacije nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja ili prodaje, bile opravdan razlog da se aranžman ne objavljuje, odnosno prodaje. OBZOR PUTOVANJA mogu otkazati aranžman i kad nije prijavljen minimalni broj putnika izričito predviđen za pojedinu vrstu aranžmana. U slučaju potpunog otkaza aranžmana prije početka putovanja, OBZOR PUTOVANJA neće morati nadoknaditi putniku bilo kakvu štetu, nego samo vratiti primljeni iznos naknade. Ako je tijekom realizacije zbog navedenih razloga otkazan aranžman, OBZOR PUTOVANJA obvezna su nadoknaditi iznos nerealiziranog dijela aranžmana.

8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja OBZOR PUTOVANJA primjenjivat će sljedeću ljestvicu obračuna troškova storniranja:
- do 30 dana prije putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 10 posto od cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna
- od 29 do 22 dana prije putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 25 posto od cijene aranžmana
- od 21 do 15 dana prije putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 40 posto od cijene aranžmana
- od 14 do 8 dana prije putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 80 posto od cijene aranžmana.
- od 7 dana prije putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 100 posto od ugovorenog i naplaćenog iznosa.
- za vrijeme ili nakon putovanja OBZOR PUTOVANJA zadržavaju 100% od ugovorenoga i naplaćenog iznosa.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onoga u navedenoj ljestvici, Obzor putovanja zadržavaju pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkaza aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
Ako putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Obzor putovanja primijenit će navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Obzor putovanja u svome materijalu, programu ili općim uvjetima putovanja određuju način obračuna naknade koju je putnik dužan platiti u slučaju raskida ugovora, a koji svojim potpisom ugovora potvrđuje da je upoznat s tim podacima.
Pri ugovaranju tečajeva stranih jezika, charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na kongrese, sajmove, te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti putovanja, a Obzor putovanja u slučaju otkaza putnika, odnosno nalogodavca putovanja, pridržava pravo naplate 100 posto uplaćenog iznosa, a iznos može biti i puna cijena aranžmana. Potpisom ugovora o putovanju putnik se odriče svih potraživanja s osnove diskontnih kamata zbog plaćanja cijene unaprijed. U slučaju otkazivanja putovanja zrakoplovom i kupljene zrakoplovne karte, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika.

9. OBVEZE PUTNIKA
Putnik mora voditi računa o osobnim dokumentima koji moraju biti u skladu s uvjetima predviđenima graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske, i zemalja u koje se putuje. Putnik također mora pribaviti sve potrebne vize, dokumente i potvrde koje su predviđene za određeno putovanje. Ako su u pojedinom aranžmanu sadržana posebna pravila koja obuhvaćaju obvezna cijepljenja i nabavu određenog dokumenta, putnik mora prije početka putovanja posjedovati potrebne potvrde i dokumente o cijepljenju. Putnik se mora držati kućnog reda u hotelima i ostalim smještajnim objektima, te surađivati s predstavnikom OBZOR PUTOVANJA i davaocem usluga u dobroj vjeri. Ako putnik zbog ne držanja ovih odredaba ne može početi ili nastaviti ugovoreno putovanje, sve troškove i štetne posljedice koje iz toga proizađu putnik će snositi sâm.

10. OBVEZE OBZOR PUTOVANJA
OBZOR PUTOVANJA moraju se brinuti o izvršenju usluga kao i o izboru davaoca usluga pažnjom dobroga gospodarstvenika, te se u svakom trenutku brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. OBZOR PUTOVANJA moraju putniku pružiti sve usluge navedene u aranžmanu, te će odgovarati zbog eventualnoga potpunoga ili djelomičnog neizvršenja usluga, osim ako se neizvršenje dogodilo zbog više sile. OBZOR PUTOVANJA, u slučaju neizvršenja obveza iz aranžmana preuzetih prema putniku, nadoknadit će putniku štetu koju je ovaj pretrpio, ali najviše do visine cijene ugovorenog aranžmana. OBZOR PUTOVANJA neće odgovarati putniku zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim domaćim propisima i međunarodnim konvencijama.

11. PRTLJAGA
Prtljaga teška do 23 kg prevozi se besplatno. Putnik mora označiti svaki komad prtljage punim imenom i točnom adresom. Odštetni zahtjev za izgubljenom ili oštećenom prtljagom podnosi se izravno avioprijevozniku. OBZOR PUTOVANJA neće odgovarati za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u hotelu. OBZOR PUTOVANJA neće odgovarati za putnikove dragocjenosti koje su uništene, ukradene ili izgubljene tijekom putovanja.

12. PUTNO OSIGURANJE
Naše cijene ne uključuju osiguranje od rizika na putovanju. Stoga preporučujemo da pri uplati aranžmana uplatite i osiguranje radi pokrića rizika na putovanju. U slučaju da to zahtijevate (v. prijavnicu za putovanje), osiguranje možete ugovoriti izravno preko nas, pri čemu mi djelujemo samo kao posrednik. Možete uplatiti: zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja

13. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PUTNIKA
Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inozemstvu u opsegu i po uvjetima koji su utvrđeni sporazumom države u kojoj putnik boravi i Republike Hrvatske, ako je takav sporazum potpisan. Informacije o tom pravu valja pribaviti prije polaska na put.

14. INFORMACIJE
Informacije koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obvezuju OBZOR PUTOVANJA u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u programu putovanja.

15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz aranžmana nepotpune ili nekvalitetno obavljene, putnik ima pravo tražiti razmjerno sniženje cijene, uz predočenje pisanog prigovora prema sljedećem postupku:
- odmah na mjestu događaja putnik mora reklamirati neadekvatnu uslugu kod predstavnika OBZOR PUTOVANJA, a ako njega nema, kod davaoca usluge. Putnik u otklanjanju uzroka prigovora mora surađivati s predstavnikom OBZOR PUTOVANJA u dobroj vjeri
- ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik mora o tome sastaviti pisani prigovor s predstavnikom OBZOR PUTOVANJA u odredištu
- najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta putnik mora predati pisani prigovor prodajnome mjestu gdje je uplatio putovanje.
OBZOR PUTOVANJA obvezuje se riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka. Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu neizravne štete. Nije li putnik na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka roka od 8 dana poslije povratka s puta, OBZOR PUTOVANJA takav prigovor neće uvažiti.

16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
Croatia osiguranje d.d. jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 8/96) putniku naknaditi:
- cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika izostanu usluge putovanja i
- troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika, za povratak putnika u mjesto polaska.
U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave u poslovnicu Croatia osiguranja d.d,, Miramarska 22 osobno ili putem telefona 01/ 6333188 ili 01/ 6333170.
Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

17. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, OBZOR PUTOVANJA imaju kod osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 078620019180. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju OBZOR PUTOVANJA prouzroče PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

18. NADLEŽNOST SUDA
Nije li putnik zadovoljan kako je OBZOR PUTOVANJE riješilo njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

19. OPĆI UVJETI
Opći uvjeti organizacije putovanja sastavni su dio svakog Ugovora o organiziranju putovanja, koji putnik zaključuje s OBZOR PUTOVANJIMA. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Web stranica obzorputovanja.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »

Obzor putovanja je renomirana turistička agencija, osnovana 1993. godine u cilju pružanja svih turističkih usluga. Ljubazno osoblje svojim će iskustvom i profesionalnošću udovoljiti svim vašim zahtjevima i pružiti vrhunsku, brzu i kompletnu uslugu. Pretražite našu ponudu, nazovite nas ili pošaljite online upit. Obratite nam se s punim povjerenjem.